Selected PhD Graduates

 1. Ning DING, PhD 2014, supervised by Prof. Fangzhen LIN
 2. Xiaojun FENG, PhD 2014, supervised by Prof. Bo LI and Prof. Qian ZHANG
 3. Peng LIU, PhD 2014, supervised by Prof. Charles ZHANG
 4. Eric Zhiqiang MA, PhD 2014, supervised by Dr. Lin GU
 5. Dongni REN, PhD 2014, supervised by Prof. Gary Shueng-Han CHAN
 6. Conglei SHI, PhD 2014, supervised by Prof. Huamin QU
 7. Yongxin TONG, PhD 2014, supervised by Prof. Lei CHEN
 8. Jiang XIAO, PhD 2014, supervised by Prof. Lionel NI
 9. Panpan XU, PhD 2014, supervised by Prof. Huamin QU
 10. Da YAN, PhD 2014, supervised by Prof. Wilfred Siu-Hung NG
 11. Jiansong ZHANG, PhD 2014, supervised by Prof. Qian ZHANG
 12. Erheng ZHONG, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG
 13. Wenliang ZHONG, PhD 2014, supervised by Prof. James KWOK
 14. Yin ZHU, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG